Werken bij NIM
Geïnspireerd en gemotiveerd

NIM staat voor een gezonde bedrijfsvoering en een stimulerend werkklimaat. Daarbij gaan we uit van de kracht van onze medewerkers. Wat hen inspireert en motiveert, dat is wat wij belangrijk vinden. Samen ontwikkelen we de aanwezige kennis en vaardigheden. Professionaliteit, integriteit, samenwerking en ondernemerschap zijn daarbij van groot belang.

Vanuit het personele perspectief is daarom voortdurend afstemming tussen de omgeving, de organisatie en de medewerker van groot belang. Essentiële instrumenten die hiervoor worden ingezet zijn het geven van feedback, het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP), het opleidingsplan, supervisie en werkbegeleiding voor maatschappelijk werkers. Tevens investeert NIM in haar medewerkers op het gebied van ziekteverzuim en preventie van ziekteverzuim, dit doet NIM door middel van de inzet van haar re-integratie- en preventiemedewerker.

Werkbegeleiding behelst het totaalpakket aan ondersteuning door de werkbegeleider, gericht op het realiseren van de door de organisatie gestelde doelen en werkwijzen behorende bij de functie van betreffende medewerker. Het is onze overtuiging dat een autonome professional de mogelijkheid verdient om zijn perspectief te verbreden en verantwoordelijkheid te delen. Wij vinden ook dat een maatschappelijk werker het aan zijn cliënten verschuldigd is om zijn handelen frequent te laten toetsen.

Wie werken bij NIM

NIM heeft 170 medewerkers en er zijn tevens 300 vrijwilligers aan NIM verbonden. Ook biedt NIM studenten de kans om af te studeren of stage te lopen. 

NIM Maatschappelijk Werk sluit als werkgever aan bij wat haar medewerkers motiveert en inspireert in hun werk bij NIM. Uitgangspunt hierbij is de ontwikkeling van de competenties van de medewerker. NIM neemt de verantwoordelijkheid voor een gezonde bedrijfsvoering en een stimulerend werkklimaat. De medewerkers van NIM geven in een lerende organisatie vorm aan persoonlijk leiderschap. Professionaliteit, integriteit, samenwerking en ondernemerschap zijn de gemeenschappelijke waarden.

Vacatures

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het werk van NIM? Regelmatig zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers, stagiaires of vrijwilligers. Bekijk de actuele overzichten: