Disclaimer
Copyright en colofon

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan NIM Maatschappelijk Werk (NIM) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. NIM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de site problemen veroorzaakt voor uw computer. NIM kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Mocht u problemen ondervinden op onze site of onjuist- of onvolledigheden, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Copyright

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Privacy

NIM Maatschappelijk Werk hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van nim.nl. De informatie die u ons verstrekt ten behoeve van informatieverzoeken of aanvragen, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag of reactie.

NIM zich houdt aan wetten en regionale afspraken die ons verplichten om als professionals actie te ondernemen wanneer wij op de hoogte zijn van diverse vormen van Huiselijk Geweld en andere mogelijke bedreigingen voor de ontwikkeling van kinderen. NIM werkt volgens de landelijke richtlijnen van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de richtlijnen van de regionale verwijsindex voor jongeren tot 23 jaar.

Colofon

Voor vragen over de website: mail naar info@nim.nl of bel: 024 32 32 751

Redactie: NIM Maatschappelijk Werk, afdeling Communicatie
Web ontwerp: Helderwerkt communicatiesupport
Web development: UCAN Full Service Communications